طراحی سایت
X

 

دیدگاه  : از دیدگاه حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، با استفاده از توانمندیهای موجود نهادهای ملی و مردمی جامعه، می توان موثرترین خدمات را در جهت تاًمین سلامت جامعه ارائه نمود.

جهت نیل به این هدف، توانمند سازی جامعه و تقویت روابط بین بخشی و برون بخشی در همه برنامه ها می بایست لحاظ گردد تا بتوان سلامت جامعه را تاًمین و ارتقاء داد .

رسالت  : سیستم مدیریت سلامت در قالب دانشگاه های علوم پزشکی اداره می گردد که شامل مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی می باشد و غالباً درمان محور بوده و در مجموع 25-15 % مدیریت سلامت جامعه را تصدی می نماید. برای ارتقاء این وضعیت ، حوزه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایلام به منظور بسیج امکانات بالقوه مادی و معنوی، در جهت تقویت سیستم های موجود و ایجاد سیستم های جدید کارآمد سلامت محور ایجاد گردیده تا از طریق توانمندسازی جامعه و بکارگیری راه کارهای مؤثر درون بخشی و برون بخشی برای فراگیری اقدامات تاًمین و ارتقاء و سلامت جامعه فعالیت نماید .

 این رسالت در قالب وظائف عملیاتی زیر اجراء می گردد .

1-     فعالیت کارگروه سلامت و امنیت غذایی استان

2-    کنترل و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

3-   تقویت مشارکت های مردمی ( سمن ها و مجمع خیرین )

4-    توجه برنامه ریزی شده و دقیق و عمیق به مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت

5-    تقویت مشارکت بین بخشی

6-    ترویج فرهنگ تاًمین سلامت