طراحی سایت
X
  1. پایش و نظارت  بر عملکرد مددکاران اجتماعی شاغل در مجموعه دانشگاه متناسب با نیازهای طرح تحول سلامت و اجتماعی شدن سلامت (اجرای پروتکل های شش گانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی)
  2. ظرفیت سازی برای جذب مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی و بیمارستان های استان
  3. برنامه ریزی جهت آموزش و توانمند سازی مددکاران مراکز درمانی و بیمارستان های استان

  4.  برگزاری نشست های مستمر با مددکاران مجموعه دانشگاه با رویکردهای تخصصی مددکاری اجتماعی

  5. مستندسازی کلیه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها مرتبط با واحدهای مددکاری

  6.  تکریم مددکاران اجتماعی شاغل در مجموعه های دانشگاه و صیانت از منابع انسانی تخصصی شاغل در این حوزه