طراحی سایت
X

چشم انداز :

واحد مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت در راستای بهره برداری از کلیه ظرفیت ها و توانمندی ها برای دستیابی به مؤثرترین پوشش خدمتی جهت تأمین سلامت از طریق توانمند سازی جامعه و تقویت روابط بین و برون بخشی گام بر می دارد.

رسالت :

فلسفه وجودی واحد دانشگاه علوم پزشکی ایلام  فعالیت ساختارمند جهت به کارگیری کلیه امکانات بالقوه مادی و معنوی به منظور ایجاد و تقویت سیتم های اجتماعی کارآمد سلامت محور می باشد. واحد امور اجتماعی به عنوان مرجع تسهیل گر و هماننگ کننده بین وزارت بهداشت به عنوان متولی سیاست گذاری سلامت از یک سو و کلیه سازمانهای دولتی و غیر دولتی به عنوان همکاران ذینفع سلامت از سوی دیگر، نقش خود را ایفا خواهد نمود و این رسالت را در قالب وظایف عملیاتی زیر اجرا می نماید که بخشی از این وظایف به اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت معطوف می گردد از جمله :

  • برنامه ریزی و توجه دقیق، علمی و عملی به مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت
  •   کنترل و پیشگیری آسیب های اجتماعی
  •  ترویج و بهره برداری از فرهنگ، هنر و سایر ارزشهای اجتماعی به منظور تأمین و صیانت از سلامت در جامعه


مأموریت و اهداف :

چارچوب اولیه نیل به  توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ای، سلامت آن جامعه می باشد. لذا واحد مشارکت های اجتماعی با اتخاذ مجموعه راهکارهای مؤثر و امکانپذیر به دنبال دستیابی به اهداف مورد نظر خواهد بود که بخشی از این اهداف به اداره مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر سلامت معطوف می گردد از جمله :

  • برقراری ارتباط و تعامل با افراد صاحب نظر و تاثیر گذار برای بهره گیری از ظرفیت های آنها جهت ارتقاء و تقویت سلامت عمومی جامعه
  • برقراری ارتباط و همکاری های بین بخشی مرتبط با سلامت جهت ارتقاء و تقویت سلامت عمومی جامعه