طراحی سایت
X

همکاری بین بخشی
همکاری بین بخشی رابطه شناخته شده ای بین قسمت های متفاوت بخش های مختلف اجتماع است که به منظور فعالیت بر روی موضوع معین جهت نیل به نتایج بهداشتی میان مدت ایجاد شده است به طوریکه نتیجه یا نتایج بهداشتی میان مدت حاصل از این طریق مؤثر، کارآمدتر یا پایدارتر از آن است که می تواند از عملکرد بخش سلامت به تنهایی حاصل شود .
عملکرد بین بخشی در زمینه سلامت هسته مرکزی نیل به برابری در سلامت می باشد به خصوص موقعی که بهبود امور به تصمیم گیری ها و عملکرد های بخش های دیگر وابسته باشد. هماهنگی بین بخشی حاکی از همکاری بین بخش های مختلف جامعه نظیر بخش دولتی، بخش خصوصی و NGO می باشد .
بسیاری از مسایل مربوط به سلامت مستلزم مشارکت قسمت های مختلف دولتی ویا((بخش ها ))است قسمت های دولتی وسازمان های غیر دولتی مرتبط با سلامت جامعه همگی می توانند به صورت های مختلف بر سلامت تاثیر گذارند هماهنگی بین بخشی عامل اساسی مفهوم مراقبت بهداشتی اولیه وارتقای سلامت است .
ابعاد هماهنگی بین بخشی
هماهنگی بین بخشی فرایند اتحاد نیروها، دانش و ابزارهای لازم برای درک و حل مشکلات و مسایل پیچیده است که راه حل های آن خارج از ظرفیت، توان و مسؤولیت یک بخش منفرد می باشد. هماهنگی بین بخشی دارای ابعاد زیر می باشد:

·         بخش های مختلف در یک سطح معین

·         سطوح مختلف درون یک بخش

در تعیین حیطه های مشترک خدمات آموزش سلامت با سایر بخش ها مراحل زیر را باید انجام دهید :
الف - شناسایی شرکا و همکاران
شناسایی همکاران و شرکای بطور صحیح مرحله ای حیاتی است زیرا مشخص کننده مشروعیت و درست بودن حرکت و توانایی در توسعه دیدگاه های جدید، نظرها و رویکردهایی است که توافق را شکل می بخشد .
مراحل شناسایی شرکا :

 • توجه به دیدگاه ها، عقاید، رویکردها و توقعات مختلف
 • توجه به نقطه نظرات،  نیازها و تمایلات تمام گروه های مرتبط و علاقه مند
 • انتخاب مناسب ترین شرکا ( مراکز دولتی در سطح منطقه ای و محلی، اتحادیه های صنفی، کمیسیون بانوان، سازمان ملی جوانان، رسانه های گروهی، سازمان های غیر دولتی، بخش های خصوصی، انجمن های حرفه ای و...

 
ب- اصول فنی تسهیل همکاری بین بخشی در سطوح مختلف
در تسهیل همکاری و هماهنگی بین بخشی جهت تأمین خدمات آموزش سلامت و همکاری بین افراد وکارکنان سطوح مختلف مراحل زیر انجام پذیر است :

 • محیط سیاست گذاری حامی اقدام بین بخشی (Advocacy)
 • توجه به ارزش ها و منافع مشترک برای شرکا که موجب هماهنگی بین بخشی خواهد شد
 • توجه به شفافیت جوابگویی ومسؤولیت پذیری، منافع انسانی دوطرفه، مسائل اخلاقی و تعهد در بالاترین حد استاندارد حرفه ای و اقدامات عملی
 •  مشارکت تمام شرکاء ( تعیین سهم مشارکت هرشریک ا براساس علائق اصلی و میزان مسؤولیت پذیری)
 • اشتراک گذاری  تمام اطلاعات مرتبط به طور کامل و باز و در صورت نیاز منابع مالی و آموزشی فناوری و مدیریتی
 • توجه به ارزش های مشترک، مسئولیت ها وطرح های عملیاتی مشترک
 • تععین مسؤولیت های کلیدی هریک از شرکا
 • تشکیل تیم طرحهای بین بخشی
 • ارزیابی نیازها
 • شناسایی و درگیر نمودن افراد کلیدی و مهم در هر بخش
 • مشخص نمودن ارزش ها و رسالت مشترک هر بخش یا شریک اهداف اختصاصی را تدوین نمایید.
 • طراحی برنامه های عملیاتی
 • مشخص نمودن عملیات بودجه ای
 • ارزشیابی نتایج
 • مستند سازی اقدامات انجام یافته