1. پایش و نظارت بر عملکرد مددکاران اجتماعی شاغل در مجموعه دانشگاه متناسب با نیازهای طرح تحول سلامت و اجتماعی شدن سلامت (اجرای پروتکل های شش گانه خدمات پایه مددکاری اجتماعی)
  2. ظرفیت سازی برای جذب مددکاران اجتماعی در مراکز درمانی و بیمارستان های استان
  3. برنامه ریزی جهت آموزش و توانمندسازی مددکاران مراکز درمانی و بیمارستان های استان
  4. برگزاری نشست های مستمر با مددکاران مجموعه دانشگاه با رویکردهای تخصصی مددکاری اجتماعی
  5. مستند سازی کلیه برنامه ها، فعالیت ها و رویدادهای مرتبط با واحدهای مددکاری
  6. تکریم مددکاران اجتماعی شاغل در مجموعه های دانشگاه و صیانت از منابع انسانی تخصصی شاغل در این حوزه