شرح وظایف سازمان های مردم نهاد

 

 • تبیین وضعیت موجود سمن‌ها و میزان موفقیت آن در تحقق اهداف مورد نظر و اعلام هرگونه تخطی و انحراف از اهداف و مأموریت‌های مورد نظر در اساسنامه
 • هماهنگی جهت گسترش فعالیت سمن‌های ملی به استان
 • ایجاد کمیته هماهنگی بین سمن‌های دارای مأموریت و موضوع مشابه
 • پایش و ارزشیابی به منظور رصد فعالیت سمن‌ها (از نظر رعایت مفاد اساسنامه، شفافیت مالی، پاسخگویی مناسب به ذینفعان(
 • حمایت از برگزاری همایش‌های استانی توسط سمن‌ها
 • کمک به سمن‌ها در برقراری ارتباط با سمن‌های مشابه در سایر نقاط کشور
 • فراهم نمودن زمینه مشارکت اعضای انجمن‌های علمی و صنفی به منظور:
 • آموزش جامعه تحت پوشش سمن
 • آموزش دانشجویان و صاحبان حرف پزشکی از جمله آموزش مداوم جامعه پزشکی
 • ورود اعضای انجمن های علمی و صنفی به هیئت مدیره سمن ها
 • تعیین سمن های مورد نیاز با استفاده از اطلاعات و تجارب موجود و ترغیب اعضای انجمن های علمی _ صنفی به تأسیس سمن‌های مورد نیاز و حمایت از آنها
 • حمایت از سمن‌ها در طراحی و اجرای پروژه‌های پژوهشی
 • توانمندسازی سمن‌ها از طریق آموزش هیأت مدیره و هیأت مؤسس سمن‌ها
 • ایجاد زمینه مشارکت سمن‌ها در برنامه‌های مختلف حوزه سلامت
 • کمک به معرفی سمن‌ها توسط رسانه‌های مختلف از جمله رسانه محلی
 • ایجاد هماهنگی و همکاری بین خیرین و سمن‌های سلامت جهت تأمین منابع مالی مورد نیاز سمن‌ها
 • حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های جهادی سمن‌ها در حوزه‌های تخصصی مربوطه
 • مستندسازی کلیه برنامه‌ها، فعالیت‌ها و رویدادها مرتبط با سمن‌ها
 • اجرای بسته‌های تکریم از سمن‌ها
 • تدوین برنامه جهادی برای افزایش کمی و کیفی مشارکت های مردمی در حوزه سلامت