اداره سازمان های مردم نهاد و خیرین

 

 

 

 

     سودابه شاهمرادیان

     سمت: کارشناس اداره امور خیرین و مردم نهاد

     مدرک: کارشناس آسیب های اجتماعی

 

 

 

     صادق سرحدی

     سمت: سرپرست اداره امور خیرین و مردم نهاد

     مدرک: کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای

 

 

                                           

 

     اکبر آزادی

     سمت: کارشناس اداره امور خیرین و مردم نهاد

     مدرک: