رئیس مرکز مشارکت های اجتماعی

 

 

 

 

رئیس مرکز مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی

Dr reza jorvand

PHd health education and health promotion

رسمی قطعی، عضو هیأت علمی دانشگاه دانشکده بهداشت

استادیار

English cv

Persian cv